Проект №BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“

Проект №BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“

Процедура за избор с публична покана с предмет „Организиране и провеждане на мотивационни мероприятия и обучения на територията на област Добрич и област Шумен по проект № BG05M9OP001-1.023-0164 „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“ с обособени позиции:

Об. позиция 1.
Организиране и провеждане на групови срещи с успели предприемачи, индивидуални сесии по професионално ориентиране и мотивационни семинари (уъркшопове) в рамките на Дейност 1 по проекта.
Об. позиция 2.
Услуги по разработване на Наръчник на предприемача и допълнителни обучителни материали – задачи за самоподготовка, казуси, разработване на сценарии за изпълнението на Дейност 2 по проекта.
Об. позиция 3. Организиране и провеждане на обучения за общо 100 лица – осигуряване на лектори за провеждане на специализирани обучения по предприемачество на територията на област Добрич и Шумен.

Документацията за участие можете да намерите тук: Публична покана