УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП

Със Заповед РД-16-1233/19.08.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Ръководството може да намерите на сайта на Единния информационен портал https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/8130.