Публична покана с предмет: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Публична покана с предмет: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Публична покана с предмет: „Заснемане на видео, популяризиране в социалните мрежи и 14 публикации в печатни или онлайн медии“ за осигуряване на информация и публичност и популяризиране на резултатите от изпълнение на проект с наименование: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Документацията за участие можете да намерите тук: Публична покана