Одобриха проект на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. ”

Одобриха проект на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. ”

 

Проект и главна цел:

Наименование на проекта: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район Североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите“

Цел на проекта: Намаляване на количеството образувани битови отпадъци на територията на Североизточен район на планиране и намаляване на въздействието върху околната среда чрез осъществяване на практика на нов модел за предотвратяване образуването им посредством повторна употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите.

Обща стойност на проекта: 186 000,00 лв, от които

158 100,00 лв. европейско финансиране от Европейския фонд за регионално развитие

27 900,00 лв национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

Начало: 23.02.2022 г.

Край: 23.05.2023 г.

 

Проектът, който е с наименование „Предотвратяване образуването на битови отпадъци в район Североизточен чрез демонстриране и популяризиране на нов модел за повторната  употреба  и  удължаване жизнения цикъл на продуктите“  е  на  стойност  186 000,00 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ, като от тях 85 % (158 100,00 лв.) са от Европейския фонд за регионално развитие и 15 на сто (27 900,00 лв) – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Главна цел на проекта: Намаляване на количеството образувани битови отпадъци на територията на Североизточен район на планиране и намаляване на въздействието върху околната среда чрез осъществяване на практика на нов модел за предотвратяване образуването им посредством повторна употреба и удължаване жизнения цикъл на продуктите.

Съгласно одобреното проектно предложение се предвижда изпълнение на следните дейности:

– Разработване на интегриран комуникационен модел за предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез насърчаване на повторната употреба на територията на район Североизточен, състоящ се от 5 тематични комуникационни модела, пренасяйки добри практики, приложени в други държави-членки на ЕС;

– Разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на специализиран софтуер – интегрирана интернет базирана платформа и мобилни приложения за Android и iOS за предотвратяване образуването на битови отпадъци в район Североизточен – специализираният софтуер ще бъде разработен като високоефективен инструмент за повишаване на общественото самосъзнание за предотвратяване образуването на отпадъци чрез осигуряване на възможности за безплатни онлайн услуги по повторна употреба, изграждане на онлайн общности за повторна употреба. По този начин специализираният софтуер ще допринесе за прилагане на концепцията за формиране на общество с нулеви отпадъци (Zero Waste Society) в Североизточен район на планиране, пренасяйки най-добри практики с доказани резултати от Ирландия и Великобритания;

– Заснемане на презентационно-информационно видео за популяризиране на демонстрационния проект с фокус върху интернет базираната платформа и възможностите, които тя предоставя за размяна на непотребни вещи, които ако не бъдат повторно употребени, ще се превърнат в битови отпадъци.

– Популяризиране на интернет базираната платформа и видеото в социалните мрежи чрез създаване на facebook страница и linkedin профил на проекта и провеждане на промотиращи кампании;

– Организиране и провеждане на промоционална инициатива „Умните домакинства не създават отпадъци“ за популяризиране на повторната употреба. Кампанията предвижда да бъдат проведени: (10 кръгли маси с представители на образователни институции – училища (директори на училища, училищни настоятелства), родители, университети (преподаватели и студенти), читалища и неправителствени организации на територията на район Североизточен, по време на които да бъдат представени и популяризирани резултатите от демонстрационния проект; 10 креативни уъркшопа (семинари) за повторна употреба на територията на район Североизточен. В уъркшоповете ще могат да участват представители на домакинствата (жители на район Североизточен), представители на НПО, училища, университети и др. По време на уъркшоповете с помощта на ментори и чрез прилагане на креативни подходи и арт техники участниците ще превърнат непотребни продукти в продукти, които биха могли повторно да бъдат използвани.

– Организиране и провеждане на инициатива за популяризиране създаването на общностни мрежи за повторна употреба – провеждане на 4 броя конференции – по 1 бр. във всяка област – Шумен, Добрич, Варна, Търговище.

Проектните дейности включват още: организация и управление на проекта – сформиране на екип и информация и комуникация.

Реализацията на проекта ще допринесе за прехода към кръгова икономика и формирането на общество с нулеви отпадъци в район Североизточен посредством демонстриране и популяризиране на нова практика за удължаване на жизнения цикъл на продуктите чрез повторната им употреба. Проектът пряко допринася за постигане на Специфична цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. и целите на процедурата, свързани с намаляване на количеството депонирани отпадъци. Избраните добри практики, които ще бъдат демонстрирани в проекта се очаква да доведат до предотвратяване образуването и намаляване на депонираните битови отпадъци в Североизточен район на планиране с 5 тона и постигане на устойчиви резултати за периода на дълготрайност на проекта. Реализацията на проектното предложение ще окаже несъмнено положителен ефект и върху имиджа на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, като началната дата на стартиране на дейностите по изпълнението му е 23.02.2022 г.