„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД изпълнява проекта за насърчаване на предприемачество

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД изпълнява проекта за насърчаване на предприемачество

На 10.04.2018 г. „ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор  с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Дейностите са насочени към осигуряване на устойчива и качествена заетост в областите Шумен и Добрич, като част от Североизточен район, чрез насърчаване на предприемаческата култура, придобиването на предприемачески, управленски и бизнес умения и предоставяне на целенасочена консултантска подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност от безработни, неактивни и заети лица, вкл. безработни и неактивни младежи до 29 г. и жени.

Проектът предвижда изпълнението на целенасочени мерки за изграждане на предприемаческа култура сред целевите групи и прилагане на иновативни подходи за утвърждаване на предприемачеството, като възможност за осигуряване на заетост и доходи чрез самонаемане. За преодоляване на идентифицираните предизвикателства и нужди на целевите групи, свързани с липсата на подходяща квалификация, предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, проектът предвижда предоставяне на комплекс от обучителни и консултантски услуги, които да подпомогнат целевите групи в преценката и развитието на предприемаческите им идеи, а оттам и в разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Предвид идентифицираните проблеми на целевите групи, свързани с трудния достъп до финансиране за стартиране на бизнес, проектът поставя акцент от една страна върху предоставянето на обучителни и консултантски услуги, насочени към осигуряване на подходящи източници за финансиране, а от друга страна – върху разработването на иновативни бизнес идеи чрез придобиване на знания и умения за прилагането на ИКТ, иновации и работа в мрежа.

Специфичните цели на проекта включват:

– 360 представители на целевите групи по проекта от обл. Добрич и Шумен, да бъдат информирани и мотивирани да стартират самостоятелен бизнес чрез прилагане на съвременни подходи за утвърждаване на предприемачеството като възможност за устойчива и качествена заетост. Целта е насочена към решаване проблемите на целевите групи, свързани със затруднения достъп до информация и ниската мотивация за включване в заетост, вкл. чрез самонаемене, липсата на увереност в собствените възможности, знания и умения;

-100 представители на целевите групи да получат квалификация в областта на предприемачеството чрез предоставяне на специализирани обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения, необходими за стартирането и развитието на бизнес в областите Добрич и Шумен. Така формулираната цел адресира нуждите на целевите групи от повишаване на квалификацията и придобиване на нови адекватни на пазара на труда и бизнес средата знания и умения с практическа насоченост;

-150 представители на целевите групи да бъдат консултирани за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане, вкл. да получат менторска подкрепа и консултации за намиране на подходящо финансиране, 20 % от които (30 лица) да създадат свое собствено предприятие и да стартират бизнес чрез самонаемане. Целта е насочена към идентифицираните нужди на целевите групи от консултантска подкрепа относно конкретните стъпки за стартиране на собствен бизнес, възможностите за финансиране на жизнеспособни бизнес идеи, придобиване на практически знания, умения и увереност, как да превърнат идеите си в успешни бизнес концепции. Общата и специфичните цели на проекта кореспондират напълно с очакваните резултати, насочени към повишване на информираността на безработните, неактивни и заети лица на територията на обл. Добрич и Шумен относно възможностите за заетост чрез самонаемане, повишаване мотивацията им за стартиране на собствен бизнес, предоставяне на обучителни услуги и консултантска подкрепа, които да помогнат на участниците да оценят и развият бизнес идеите си и да стартират реална стопанска дейност.

Стойността на проекта е 204 952 лв. и се предвижда той да се реализира в рамките на 12 месеца.