Последваща оценка на изпълнението, резултатите й въздействието на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Последваща оценка на изпълнението, резултатите й въздействието на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

Настоящият доклад е изготвен от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД в изпълнение на договор за обществена поръчка № Договор РД11-03- 55/05.12.2017 г. с предмет „Извършване на последваща оценка на изпълнението, резултатите й въздействието на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Възложител на поръчката е Министерство на културата в качеството си на Програмен оператор, а обхватът на оценката включва целия период на подготовка и изпълнение на Програмата /2009 г. – 2017 г./, всички реализирани интервенции /мерки по програмата/, както и възможно най-широк кръг заинтересовани страни.

 

Изтегли в PDF