„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 75.3 МЛН. ЛВ. СЕ ИНВЕСТИРАТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗРЯЛА ФАЗА И С ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

By |

ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 75.3 МЛН. ЛВ. СЕ ИНВЕСТИРАТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗРЯЛА ФАЗА И С ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАСТЕЖ

Фонд на фондовете избра фонд мениджър за управлението на Фонд Мецанин/ Растеж, като средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Мецанин финансирането е алтернатива на традиционните възможности за привличане на финансов ресурс от страна на фирмите в страната, а имено банков кредит, капиталово финансиране и…

Read more »

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021–2027 Г.

By |

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021–2027 Г.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следната група юридически лица с нестопанска…

Read more »

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.013 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ”

By |

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.013 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.013  „Добавена стойност,…

Read more »

OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

By |

OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области…

Read more »

Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

By |

Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата отново ще предостави възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата…

Read more »

БЛИЗО 105 МЛН. ЛЕВА ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

By |

БЛИЗО 105 МЛН. ЛЕВА ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Договор за финансиране на проект „Образование за утрешния ден“ е подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 104 959 178.01 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд….

Read more »

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

By |

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05…

Read more »

ПУБЛИКУВАНА Е ТАБЛИЦА 1 КЪМ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ с актуална информация към 03.10.2019 год

By |

ПУБЛИКУВАНА Е ТАБЛИЦА 1 КЪМ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ с актуална информация към 03.10.2019 год

  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, с актуална информация към 03.10.2019 г. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да…

Read more »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИЗГОТВЯНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ“

By |

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИЗГОТВЯНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г. Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове…

Read more »

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”

By |

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР обявява за обществено обсъждане проекти на документи по…

Read more »