„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

By |

Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Стартира приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/ за разработване и изпълнение на малки пилотни проекти. Целта на процедурата е да се популяризират подходът ВОМР и местната идентичност. С реализацията на проектите, районите могат да…

Read more »

Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 г.

By |

Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020 г.

Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/. Целта е да се насърчат социалното приобщаване, сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, икономическото развитие, трансферът на иновации и добри…

Read more »

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СТАРТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ“

By |

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА: „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СТАРТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Приоритетна ос 4…

Read more »

Европейската комисия одобри предложението на България за седмо изменение на ПРСР 2014-2020 г.

By |

Европейската комисия одобри предложението на България за седмо изменение на ПРСР 2014-2020 г.

Европейската комисия одобри предложението на България за седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С него се определя новият обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2) на база биофизични критерии, изброени в Приложение III на Регламент 1305/2013 г. и допълнително прецизиране. Дейностите по актуализиране обхвата на…

Read more »

ВИДЕО КЛИП СЪС СТЪПКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

By |

ВИДЕО КЛИП СЪС СТЪПКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

За улеснение на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g. Кандидатстването по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване…

Read more »

УО НА ОПИК ИЗЧАКВА РЕШЕНИЕ ОТ ЕК ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

By |

УО НА ОПИК ИЗЧАКВА РЕШЕНИЕ ОТ ЕК ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (УО на ОПИК) уведомява всички потенциални кандидати по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, че се изчаква Решение от Европейската комисия (ЕК) за съответствие на процедурата с правилата за Държавни помощи (Нотификация от ЕК). Веднага след…

Read more »

МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

By |

МИКРО – И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската…

Read more »

УО НА ОПИК ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРИТЕ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ И „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“

By |

УО НА ОПИК ПРЕКРАТЯВА ПРОЦЕДУРИТЕ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ И „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прекратява процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение № РД-16-346 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и Решение № РД-16-347 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ на Ръководителя на Управляващия орган. Причината…

Read more »

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

By |

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще проведе онлайн обучения на 27 и 28 април 2020 г. за бенефициентите по новообявени и изменени Насоки за кандидатстване. Панелите ще започват в 10:00 часа като всеки от тях ще бъде с продължителност до 2 часа и ще включва представяне на Насоките за кандидатстване…

Read more »

ПУБЛИКУВАНИ СА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.004 „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“

By |

ПУБЛИКУВАНИ СА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.004 „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,5 млн. лв., с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН)….

Read more »