„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

От 16 март 2020 г. винарските изби кандидатстват за инвестиции в предприятия

By |

От 16 март 2020 г. винарските изби кандидатстват за инвестиции в предприятия

Винарските изби ще могат да кандидатстват от 16 март до 10 април 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. С отварянето на втория прием по мярката, ДФ „Земеделие“ допълва списъка на допустимите за финансиране дейности. Освен за закупуването на нови машини и съоръжения,…

Read more »

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

By |

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ Главна дирекция „Европейски…

Read more »

От 24 февруари се отваря новата пчеларска програма

By |

От 24 февруари се отваря новата пчеларска програма

На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020…

Read more »

Извършва се предварителна оценка на проектите по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

By |

Извършва се предварителна оценка на проектите по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) на ДФ „Земеделие“. ИСАК дава възможност да се анализира информацията за размера на поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки по критериите за подбор. Това е втори прием…

Read more »

С един месец се удължава срокът за прием на проекти по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)

By |

С един месец се удължава срокът за прием на проекти по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. По заповед на зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган,…

Read more »

46 МЛН. ЛЕВА ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

By |

46 МЛН. ЛЕВА ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

Договор за финансиране на проект „Студентски практики – Фаза 2“ е подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 46 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд….

Read more »

BGENVIRONMENT-2.002 – „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“

By |

BGENVIRONMENT-2.002 – „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“

  Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи пилотни методи и технологии за пречистване на морските води. Предвидените средства за финансиране по първата покана са 350 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 150 000 евро. Поканата е насочена към следните заинтересовани…

Read more »

Управляващият орган на ОПНОИР обявява процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

By |

Управляващият орган на ОПНОИР обявява процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

    Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“. Целта на процедурата е повишаване на професионалните…

Read more »

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

By |

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

От 16 декември 2019 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им .Това ще бъде възможно чрез постигане на подходящо ниво…

Read more »

Конкурс за предприемачески идеи за синя икономика „Бургас блус“

By |

Инициативата „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика и намирането на устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми. В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. В случай, че са юридически лица, те трябва да бъдат стартиращи предприятия, регистрирани в Търговския регистър максимум до 3…

Read more »