„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

УО НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

By |

УО НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики-2“. Финансовият ресурс по процедурата е в размер на 10 553 013,81 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за…

Read more »

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

By |

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

Европейската комисия одобри с Решение № C(2021) 3393 final от 07.05.2021 г. версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Промяната е свързана с увеличаване бюджета на програмата с определения за ОПНОИР финансов ресурс за 2021 г. по линия на REACT-EU, с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в…

Read more »

От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1

By |

От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1

ДФ „Земеделие“ отваря от 17 май до 4 юни 2021 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. Подмярка…

Read more »

С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

By |

С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

  От днес, 19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв. Минималният размер на помощта за един кандидат е 29…

Read more »

УО НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“

By |

УО НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“

  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Процедурата е за директно предоставяне на…

Read more »

КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

By |

КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обявява конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол (ПНК) на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП, разходите по договорите за осъществяване на ПНК по…

Read more »

Провежда се вторият кръг на консултации за подготовката на програма „Черноморски басейн“ Interreg NEXT с краен срок за участие 9 април 2021 г.

By |

Провежда се вторият кръг на консултации за подготовката на програма „Черноморски басейн“ Interreg NEXT с краен срок за участие 9 април 2021 г.

През месец февруари 2021 г. е проведен първият кръг от консултации, в резултат на който са потвърдени областите на интерес на програмата. ТРИТЕ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС СА: По Цел на политиката 1 (PO1) „по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа и нейните съседни държави чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация“: Развитие и повишаване на капацитета за научни…

Read more »

С над 68 млн. лв. се увеличава бюджетът по подхода ВОМР за следващите две години

By |

С над 68 млн. лв. се увеличава бюджетът по подхода ВОМР за следващите две години

Над 68 млн. лв. ще бъдат осигурени по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за следващите две години. Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. Те ще бъдат насочени за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии на 64-те местни инициативни групи в страната. С промените се предвижда осигуряване на…

Read more »

474,3 млн. евро са предвидени в Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г.

By |

474,3 млн. евро са предвидени в Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г.

  Над 474 млн. евро е индикативният бюджет на програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. Целта ѝ е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. В нея са включени всички 27 държави на Европейския…

Read more »

Близо 6,7 млрд. лв. инвестиции в страната предвижда проектът на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

By |

Близо 6,7 млрд. лв. инвестиции в страната предвижда проектът на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

Инвестиции за близо 6,7 млрд. лв. по три основни приоритета предвижда проектът на Програма за развитие на регионите 2021-2027 г., разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Заложено е в директния ѝ обхват да бъдат включени 10-те най-големи града и още 40 по-малки градски общински центъра в страната. Програмата ще финансира и мерки…

Read more »