„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

By |

Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2020 г. по програма „Старт на кариерата”, реализирана от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата отново ще предостави възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата…

Read more »

БЛИЗО 105 МЛН. ЛЕВА ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

By |

БЛИЗО 105 МЛН. ЛЕВА ОТ ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ В ПОДКРЕПА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Договор за финансиране на проект „Образование за утрешния ден“ е подписан между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 104 959 178.01 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд….

Read more »

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

By |

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05…

Read more »

ПУБЛИКУВАНА Е ТАБЛИЦА 1 КЪМ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ с актуална информация към 03.10.2019 год

By |

ПУБЛИКУВАНА Е ТАБЛИЦА 1 КЪМ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ с актуална информация към 03.10.2019 год

  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, с актуална информация към 03.10.2019 г. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да…

Read more »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИЗГОТВЯНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ“

By |

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ИЗГОТВЯНЕ/АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г. Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове…

Read more »

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”

By |

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР обявява за обществено обсъждане проекти на документи по…

Read more »

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г.

By |

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел…

Read more »

ПОКАНА ДО ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРГ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА РЕГИОНИТЕ

By |

ПОКАНА ДО ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРГ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА РЕГИОНИТЕ

В изпълнение на чл. 9, ал. 4 и т. 11 от Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 от 07 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., Министерство на…

Read more »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.013 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“

By |

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.013 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.013 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, мярка 1.7 „Добавена…

Read more »

Модернизират 153 предприятия по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020

By |

Модернизират 153 предприятия по подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро….

Read more »