„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

Проект на заповед за удължаване срока за прием по подмярка 4.1 е публикуван за обществено обсъждане

By |

Проект на заповед за удължаване срока за прием по подмярка 4.1 е публикуван за обществено обсъждане

Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Промените предвиждат увеличаване на бюджета по процедурата и удължаване срока за прием на…

Read more »

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

By |

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Съобщение за обществено обсъждане до 14.06.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение…

Read more »

България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до евросредства за опазването на околната среда и подпомагане на туризма

By |

България заедно с още 67 региона от Средиземноморието с достъп до евросредства за опазването на околната среда и подпомагане на туризма

 България ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море по новата Програма за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 г. (Програма Евро МЕД 2021-2027). От българска страна Национален орган на програмата ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общият прогнозен бюджет на инструмента за…

Read more »

УО НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

By |

УО НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики-2“. Финансовият ресурс по процедурата е в размер на 10 553 013,81 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за…

Read more »

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

By |

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.

Европейската комисия одобри с Решение № C(2021) 3393 final от 07.05.2021 г. версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Промяната е свързана с увеличаване бюджета на програмата с определения за ОПНОИР финансов ресурс за 2021 г. по линия на REACT-EU, с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в…

Read more »

От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1

By |

От 17 май започва втори прием по подмярка COVID 1

ДФ „Земеделие“ отваря от 17 май до 4 юни 2021 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. Подмярка…

Read more »

С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

By |

С бюджет от над 422 млн. лв. стартира приемът на проекти за инвестиции в земеделските стопанства

  От днес, 19 април, започва приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв. Минималният размер на помощта за един кандидат е 29…

Read more »

УО НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“

By |

УО НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-9.001 „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“

  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Процедурата е за директно предоставяне на…

Read more »

КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

By |

КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обявява конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол (ПНК) на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП, разходите по договорите за осъществяване на ПНК по…

Read more »

Провежда се вторият кръг на консултации за подготовката на програма „Черноморски басейн“ Interreg NEXT с краен срок за участие 9 април 2021 г.

By |

Провежда се вторият кръг на консултации за подготовката на програма „Черноморски басейн“ Interreg NEXT с краен срок за участие 9 април 2021 г.

През месец февруари 2021 г. е проведен първият кръг от консултации, в резултат на който са потвърдени областите на интерес на програмата. ТРИТЕ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС СА: По Цел на политиката 1 (PO1) „по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа и нейните съседни държави чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация“: Развитие и повишаване на капацитета за научни…

Read more »