„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

ПУБЛИКУВАНИ СА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.004 „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“

By |

ПУБЛИКУВАНИ СА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.004 „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,5 млн. лв., с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН)….

Read more »

ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3“

By |

ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3“

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ Поради възникналата пандемична ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 и необходимостта от ефективно справяне с предизвикателствата и последствията от това, на неприсъствено заседание от 26 март 2020 г. Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 взе решение за преразпределяне на…

Read more »

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-4.003 „БОРБА С COVID 19“

By |

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-4.003 „БОРБА С COVID 19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003  „Борба с COVID 19“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това става възможно след взето решение от Комитета за наблюдение по ОПРР на неприсъствено заседание, за пренасочване на финансов ресурс в размер на…

Read more »

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО И ИТСР ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

By |

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО И ИТСР ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

На основание влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.), Министерството на регионалното развитие и благоустройството своевременно приведе в съответствие с приетите промени Методическите указания за разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на регионално и общинско ниво за…

Read more »

ПРОЕКТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

By |

ПРОЕКТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проектите на Регионални схеми за пространствено развитие са публикувани за обществено обсъждане (РСПР) РСПР са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg Схемите задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Тези документи, изготвени по…

Read more »

МРРБ ще разрешава временно спиране на проектите по ОПРР заради извънредното положение в страната

By |

МРРБ ще разрешава временно спиране на проектите по ОПРР заради извънредното положение в страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., ще разреши временно спиране на срока за изпълнение на проектите, изпълнявани с финансиране от програмата. За целта бенефициентите трябва да подадат мотивирано искане, подкрепено със съответните доказателства за фактическа…

Read more »

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.022 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК

By |

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.022 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ ШАБЛА – КАВАРНА – БАЛЧИК

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.022 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места” от…

Read more »

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.012 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА”, Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара”

By |

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.012 „ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА”, Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара”

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-5.012 „Планове за производство и предлагане на пазара”. Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.012 „Планове за производство и…

Read more »

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

By |

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.022 „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 11 март 2020 г. до 2 април 2020 г….

Read more »

Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци

By |

Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци

Министерството на околната среда и водите обяви покана за нaбиране на проектни предложения по „„Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по  Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на Малката грантова схема е…

Read more »