„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Предстоящи” Category

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

By |

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Днес, 29.07.2022 г., в последния работен ден на 47-то Народно събрание, депутатите приеха на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с въвеждането на Методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки. Приетите изменения, с оглед настоящата ситуация на прогресивна инфлация, са изключително необходими и очаквани от всички възложители и…

Read more »

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

By |

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 е публикуван за обществено обсъждане проект на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) ще допринесе за ускорено икономическо развитие на България чрез инвестиции в развитието  на научните изследвания, научната инфраструктура,  иновациите и интелигентната индустрия, и…

Read more »

HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

By |

HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема „Сигурност на морската инфраструктура и транспорт“

Нова възможност за финансиране на тема Сигурност на морската инфраструктура и транспорт, финансирана от HORIZON EUROPE с код HORIZON-CL3-2022-BM-01-01. В поканата за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура се казва: Сигурността на морските инфраструктури и транспорт е ключова за подпомагане на движението на хора и търговията към, от и в рамките на Европа. Освен…

Read more »

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

By |

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

Отворена е нова схема за проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Програма HORIZON EUROPE: Тестване и демонстриране на преобразуващи решения за устойчивост на климата чрез интегриране на природно базирани решения в системната трансформация, с код HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06.   Предложенията следва да включват разработване и тестване на иновативни решения, съчетаващи технологични и социални иновации, водещи до…

Read more »

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

By |

Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

На 30 юни Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред Европейската комисия за одобрение https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/interreg-vi-b-next-black-sea-basin-programme-submitted-to-the-european-commission-for-approval. В Програмата участват 8 държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна, като от българска страна допустими за подпомагане са Североизточен и Югоизточен региони. Предвижда се общият и бюджет да е 72.3 млн. евро, с който ще се подкрепят проекти за сътрудничество в…

Read more »

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

By |

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

На 8 юли Европейската комисия одобри проекта на Програма Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. :https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/our-programme-has-been-approved. Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 е наследник на аналогичната от програмен период 2014-2020 и обхваща всички 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария: https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-07/Interreg-Europe_2021-2027_CP-version_final.pdf . Целта и е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите…

Read more »

Одобрени са четири програми за териториално сътрудничество

By |

Одобрени са четири програми за териториално сътрудничество

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството проект на Програмата за транснационално сътрудничество Дунавски регион (Дунав 2021-2027). Териториалният обхват на програмата е идентичен с обхвата на Стратегията на Европейския…

Read more »

ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 -2020 Г., ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ ГАРАНТИРА КРЕДИТИ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ ЗА ИЗБРАНИ ОТ БАНКА ПРОЕКТИ

By |

ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 -2020 Г., ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ ГАРАНТИРА КРЕДИТИ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ ЗА ИЗБРАНИ ОТ БАНКА ПРОЕКТИ

Посредством финансов ресурс от 5.25 млн. лв. осигурени по Програмата за морско дело и рибарство 2014 -2020 г. (ПМДР 2014 -2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд на фондовете, ще подкрепи предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“. Със средствата ще бъдат предоставяни индивидуални гаранции на банки в страната за да…

Read more »

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

By |

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки се предлагат промени, част от които са свързани с европейското законодателство в областта, а други имат за цел…

Read more »

Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

By |

Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПМС № 114/ 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, който финансирана Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  С Постановлението се определят: детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма…

Read more »