„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Без категория” Category

ПРСР ще финансира създаването на 28 мобилни общински офиси на Националната служба за съвети в земеделието

By |

ПРСР ще финансира създаването на 28 мобилни общински офиси на Националната служба за съвети в земеделието

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) Георги Събев и изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) Любомир Маринов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието…

Read more »

Постигнато е споразумение по бюджета на ЕС за 2022 г.

By |

Постигнато е споразумение по бюджета на ЕС за 2022 г.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, късно вечерта на 15-ти ноември, постигнаха неформално споразумение по бюджета на Съюза за 2022 година https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5942. Споразумението е, за поети задължения в размер на 169.5 млрд. евро и за плащания в размер на 170.6 млрд. евро. Договореното: 7 млрд. евро за възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, социалното…

Read more »

Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република българия и Република Северна Македония

By |

Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република българия и Република Северна Македония

През следващите седем години Европейският съюз ще разшири финансирането на проекти, които идват от местните общности. Този териториален подход „отдолу нагоре“ е силно застъпен в програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027, където половината от бюджета се насочва за такъв тип проекти. Тяхното изпълнение ще се основава на Интегрирана териториална…

Read more »

Резюме на депозирания пред Еврокомисията План за възстановяване

By |

Резюме на депозирания пред Еврокомисията План за възстановяване

На 14-ти октомври, Министерският съвет одобри Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). На следващия ден, стратегическият документ официално бе депозиран за оценка пред службите на Европейската комисия, която потвърди получаването му, както и публикуван на https://www.nextgeneration.bg/#modal-one Депозираният пред Комисията документ в обем от почти 330 страници, е петия поред вариант на Плана, подготовката…

Read more »

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

By |

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Администрацията на Министерския съвет организира обществено обсъждане на проекта на Програмата за Техническа помощ 2021-2027 г….

Read more »

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД съобщава, че няма да приема повече клиенти по отворения прием на подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.

By |

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД съобщава, че няма да приема повече клиенти по отворения прием на подмярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.

  Приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е отворен на 15 октомври т. г. Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, е в размер на над 387 млн. лева, а проектните предложения могат да…

Read more »

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИКАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

By |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИКАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 Г. НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 (ОПРЧР) очаква допълнителна алокация на средства за България за 2022 г. Средствата ще бъдат насочени от инструмента REACT-EU за възстановяване на икономиката от пандемията от COVID-19. Европейската комисия ще осигури и разпредели финансирането до края на 2021 г. Допълнителните средства ще залегнат в Индикативната годишна…

Read more »

Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор

By |

Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор

Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор. С цел да се осигурят по-благоприятни условия за земеделските стопани за справяне с продължаващото негативно въздействие на пандемията от COVID-19,  Европейската комисия предвижда запазване на временно увеличения размер на помощта по всички мерки и за приемите през 2022…

Read more »

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

By |

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

  Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със службите на ЕК по 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 г. и…

Read more »

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

By |

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение…

Read more »