„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

Индексацията в строителството трябва да е съизмерима с оскъпяването от близо 30%

By |

Индексацията в строителството трябва да е съизмерима с оскъпяването от близо 30%

Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяване на крайния продукт от 25-30%. Около това становище се обединиха на работна среща вчера, 28 февруари представители на ръководствата наКамарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в РБ. В срещата участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян…

Read more »

60 млн. лв. са предвидени за зарядна инфраструктура за електромобили по ОП „Развитие на регионите“

By |

60 млн. лв. са предвидени за зарядна инфраструктура за електромобили по ОП „Развитие на регионите“

„По Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 за устойчива градска мобилност са предвидени над 376 млн. лева, от които близо 60 млн. лв. са за изграждане на зарядна инфраструктура.“ Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов. Заедно с търговското аташе на Британското посолство Тим Буйсере зам.-министър Аспарухов откри конференция на тема „Устойчива мобилност:…

Read more »

Обявени са индикативни срокове за публикуване на покани по Програма LIFE за 2022 г.

By |

Обявени са индикативни срокове за публикуване на покани по Програма LIFE за 2022 г.

Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) обяви 17 май като индикативна дата за публикуване на покани по Програма LIFE през 2022 г. Индикативните дати за подаване на проектни предложения са както следва: – Стандартни проекти за действия по подпрограми  „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“ и „Смекчаване на…

Read more »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 2021-2027 Г.

By |

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 2021-2027 Г.

Във връзка с подготовката на финална версия на Програмата трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция 2021-2027 за официално изпращане до Европейската комисия (ЕК), както и на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на проекта на програмата, което ще се…

Read more »

Анализ на ОСЕС за установените нередности през 2020 година

By |

Анализ на ОСЕС за установените нередности през 2020 година

На http://www.aeuf.minfin.bg/bg/25,  Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) публикува традиционния си ежегоден Анализ на нередностите, установени при извършените през 2020 г. одитни ангажименти. Част от същия е и Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им. Анализът на нередностите, установени при извършените през 2020…

Read more »

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.019 „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

By |

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.019 „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за…

Read more »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

By |

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПДУ

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9, б. „г“ от Постановление № 79/2014 г. на Министерския съвет (ПМС № 79/2014 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следната група юридически лица с нестопанска цел  за общественополезна дейност да участва в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН)…

Read more »

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

By |

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9i „Активно…

Read more »

ЕЛЕКТРОНЕН АПОСТИЛ (E-APOSTILLE)

By |

ЕЛЕКТРОНЕН АПОСТИЛ (E-APOSTILLE)

Електронен апостил (e-Apostille) – от 15 юни 2020 г. Националният център за информация и документация (НАЦИД) предоставя възможност за издаване на е-Apostille на образователни и удостоверителни документи, издадени от системата на образованието (от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерство на образованието и неговите звена)…

Read more »

Публикуван е проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

By |

Публикуван е проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Съобразно публикувания доклад на Министерски съвет към настоящия момент е обоснована необходимост от изменения и допълнения в закона с цел постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския Парламент и на…

Read more »