„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 -2020 Г., ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ ГАРАНТИРА КРЕДИТИ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ ЗА ИЗБРАНИ ОТ БАНКА ПРОЕКТИ

By |

ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 -2020 Г., ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ ГАРАНТИРА КРЕДИТИ В СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“ ЗА ИЗБРАНИ ОТ БАНКА ПРОЕКТИ

Посредством финансов ресурс от 5.25 млн. лв. осигурени по Програмата за морско дело и рибарство 2014 -2020 г. (ПМДР 2014 -2020 г.), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд на фондовете, ще подкрепи предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“. Със средствата ще бъдат предоставяни индивидуални гаранции на банки в страната за да…

Read more »

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

By |

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки се предлагат промени, част от които са свързани с европейското законодателство в областта, а други имат за цел…

Read more »

Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

By |

Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПМС № 114/ 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, който финансирана Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  С Постановлението се определят: детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма…

Read more »

Отворени са новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ

By |

Отворени са новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда – CINEA обяви новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ. По покана LIFE-2022-CET (LIFE-2022-CET) от подпрограма „Преход към чиста енергия“ са отворени за кандидатстване 18 теми с краен срок – 16 ноември 2022 г., 17:00 часа, централно европейско време. По покана LIFE Projects for addressing ad…

Read more »

ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРИ ПРИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

By |

ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРИ ПРИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти…

Read more »

До 15 септември 2025 г. се удължава срокът за изпълнение на одобрени проекти по част от мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

By |

До 15 септември 2025 г. се удължава срокът за изпълнение на одобрени проекти по част от мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

С решение на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и заповеди на заместник министъра на земеделието са изменени сроковете за изпълнение на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване…

Read more »

Правителството одобри проектите на три програми за териториално сътрудничество

By |

Правителството одобри проектите на три програми за териториално сътрудничество

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния – България 2021-2027 г. Общият бюджет е в размер на 207, 5 млн. евро. От тях 163, 5 милиона са предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета: „Добре свързан регион“, „По-зелен регион“,…

Read more »

Поредица от семинари „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“

By |

Поредица от семинари „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“

Семинарите се провеждат в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. Обученията ще се провеждат в…

Read more »

Нова функционалност на ИСУН

By |

Нова функционалност на ИСУН

От 01.04.2022 г. е налична нова функционалност на ИСУН 2020, като за бенефициентите е активирана възможността за подготовка и изпращане на електронно искане за изменение/ промяна на договора за предоставяне на БФП http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1037 Чрез новата услуга всички бенефициенти могат да инициират исканите промени като създадат сами нова версия на своя договор, директно в модула за електронно…

Read more »

Обществено обсъждане на проект на Постановление на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели по Плана за възстановяване и устойчивост

By |

Обществено обсъждане на проект  на Постановление на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели по Плана за възстановяване и устойчивост

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6698  е публикуван за обществено обсъждане проект  на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), т.е.  по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). С Постановлението се определят: правилата за предоставяне на крайните получатели на средства от МВУ; съставът на…

Read more »