„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

На 21 септември приключва приемът на заявления по мерките COVID 1 и COVID 2

By |

На 21 септември приключва приемът на заявления по мерките COVID 1 и COVID 2

До 21 септември ДФ „ Земеделие“ приема документи по извънредните мерки COVID 1 и COVID 2. По мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба №…

Read more »

ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

By |

ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

На 17 септември 2020 г., в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП). Заседанието се председателства от г-жа Илияна Илиева, главен директор на ГД „Европейски фондове…

Read more »

УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19

By |

УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19

На 14 септември 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) подписаха споразумение за изменение № 2 към Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено кредитиране по ОПРР 2014-2020. С изменението се предоставя възможност за отпускане на кредити за оборотни средства…

Read more »

Канят НПО сектора да се включи в подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България и Черноморски басейн 2021-2027 г.

By |

Канят НПО сектора да се включи в подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България и Черноморски басейн 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националните експертни тематични работни групи за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г. и Черноморски басейн 2021-2027 г. Представителите им ще участват в разработването на стратегическите и програмните документи на…

Read more »

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА МСП

By |

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА МСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България, кани желаещите да кандидатстват по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ по проект с № BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги)…

Read more »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

By |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

Министерският съвет прие Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното…

Read more »

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

By |

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10ii „Подобряване на качеството и ефикасността и…

Read more »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2

By |

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2

В изпълнение на чл. 31 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 от  4 август 2020 г. на Министерския съвет Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие и…

Read more »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛНЦ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

By |

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛНЦ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Във връзка с процеса на програмиране за програмен период 2021 – 2027 г. с Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) се създава…

Read more »

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

By |

Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 24 август до 31 август ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна…

Read more »