„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производители

By |

Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Чрез подмярката се цели да бъдат подпомогнати проекти на…

Read more »

ПРСР ще финансира създаването на 28 мобилни общински офиси на Националната служба за съвети в земеделието

By |

ПРСР ще финансира създаването на 28 мобилни общински офиси на Националната служба за съвети в земеделието

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) Георги Събев и изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) Любомир Маринов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието…

Read more »

Проект на ИГРП по ПРСР за 2022 година

By |

Проект на ИГРП по ПРСР за 2022 година

На https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ е публикуван проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за развитие на селските райони за 2022 година. В ИГРП са включени 6 планирани за обявяване през 2022 г. процедури с общ бюджет от над 66.4 млн. евро. Предвидена за обявяване през м. февруари, със срок за депозиране на проекти до м….

Read more »

Постигнато е споразумение по бюджета на ЕС за 2022 г.

By |

Постигнато е споразумение по бюджета на ЕС за 2022 г.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, късно вечерта на 15-ти ноември, постигнаха неформално споразумение по бюджета на Съюза за 2022 година https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5942. Споразумението е, за поети задължения в размер на 169.5 млрд. евро и за плащания в размер на 170.6 млрд. евро. Договореното: 7 млрд. евро за възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, социалното…

Read more »

Консултативна среща за обсъждане на нов подход за изчисляване на размера на безвъзмездната субсидия за проекти за енергийна ефективност в НДЕФ

By |

Консултативна среща за обсъждане на нов подход за изчисляване на размера на безвъзмездната субсидия за проекти за енергийна ефективност в НДЕФ

На 26 ноември 2021 г. ще се проведе консултативна среща за обсъждане на нов подход за изчисляване на размера на безвъзмездната субсидия за проекти за енергийна ефективност в Националния доверителен екофонд. Срещата се провежда в рамките на проект “Общински системи за енергиен мениджмънт, подкрепящи устойчивото финансиране на местните климатични действия”, изпълняван в партньорство с Енефект и Фраунхофер Институт…

Read more »

Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република българия и Република Северна Македония

By |

Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република българия и Република Северна Македония

През следващите седем години Европейският съюз ще разшири финансирането на проекти, които идват от местните общности. Този териториален подход „отдолу нагоре“ е силно застъпен в програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027, където половината от бюджета се насочва за такъв тип проекти. Тяхното изпълнение ще се основава на Интегрирана териториална…

Read more »

Набират се проекти по инициативата за Европейско градско управление

By |

Набират се проекти по инициативата за Европейско градско управление

До 17 декември се набират проекти по инициативата Европейско градско управление (EU City Facility) https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/calls-in-a-nutshell.html Инициативата подкрепя общините и местните власти за подготовката на инвестиционни концепции, свързани с изпълнението на действия, идентифицирани в техните Климатични и енергийни планове. Бюджетът на поканата е 4.14 млн. евро, с които се планира финансирането на 69 концепции. Индивидуалният грант за…

Read more »

НАД 2,1 МЛРД. ЛВ. СА ОДОБРЕНИТЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ СРЕДСТВА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД

By |

НАД 2,1 МЛРД. ЛВ. СА ОДОБРЕНИТЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ СРЕДСТВА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД

Разплатени са над 7 млн. лв. в периода 1 – 3 ноември 2021 г. Общият размер на одобрените средства за разплащания на проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., достигна 2 102 330 493,35 лв. към 3 ноември 2021 г. Това представлява 67% от бюджета на програмата. От тях верифицираните разходи са…

Read more »

Резюме на депозирания пред Еврокомисията План за възстановяване

By |

Резюме на депозирания пред Еврокомисията План за възстановяване

На 14-ти октомври, Министерският съвет одобри Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). На следващия ден, стратегическият документ официално бе депозиран за оценка пред службите на Европейската комисия, която потвърди получаването му, както и публикуван на https://www.nextgeneration.bg/#modal-one Депозираният пред Комисията документ в обем от почти 330 страници, е петия поред вариант на Плана, подготовката…

Read more »

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

By |

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Администрацията на Министерския съвет организира обществено обсъждане на проекта на Програмата за Техническа помощ 2021-2027 г….

Read more »