„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОГРАМА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027

By |

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОГРАМА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021-2027

Министерството на вътрешните работи публикува за обществени консултации проекта на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. Целта на Инструмента финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика е да се гарантира стабилното и ефективно европейско интегрирано управление на границите по външните граници, като се…

Read more »

Над 33 млн. евро са заложени за проекти в трансграничния регион на България и Турция

By |

Над 33 млн. евро са заложени за проекти в трансграничния регион на България и Турция

. Съвместната работна група по подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027, под ръководството на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов и Фарук Каймакчъ – заместник-министър на външните работи на Република Турция и директор по въпросите на Европейския съюз, проведе онлайн заседание, в което взеха участие и представителите на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“…

Read more »

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” Е В КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2022 Г.

By |

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” Е В КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2022 Г.

От 13.09.2021 г. до 07.01.2022 г. включително Проект „Красива България” провежда кампания за набиране на кандидати за участие с проектни предложения за 2022 г. Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намери в публикуваната Обява за Кампания 2022 на следния сайт: https://www.mlsp.government.bg/dokumenti.

Read more »

Още 158 малки стопанства получават подкрепа по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

By |

Още 158 малки стопанства получават подкрепа по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Още 158 малки земеделски производители ще могат да стартират бизнес начинанията си с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-202). Проектите на кандидатите са по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Те са подадени по време на първия прием по подмярката, който се проведе…

Read more »

Предстои откриването на целеви прием по подмярка 4,2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

By |

Предстои откриването на целеви прием по подмярка 4,2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата. Процедурата ще бъде с…

Read more »

НАБИРАТ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА“

By |

НАБИРАТ ПРОЕКТИ  ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА“

BGCULTURE-3.001 – ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“ Резултат 3 цели да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите. Резултатът ще се стреми да…

Read more »

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост

By |

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания със Заповед № 0023-3534/09.08.2019 г. Участници в конкурса могат да бъдат специализирани…

Read more »

УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП

By |

УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ПУБЛИКУВА РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДБФП

Със Заповед РД-16-1233/19.08.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Ръководството може да намерите…

Read more »

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

By |

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, възлиза на над 387 млн. лева. Проектни предложения могат да бъдат подавани до 17.30 часа на 17 декември 2021…

Read more »

Публикувани са насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

By |

Публикувани са насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (УО на ПРСР 2014-2020) публикува за информация финален вариант на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Очаква се приемът да стартира в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020…

Read more »