„ЕС ПИ Консулт БГ“ ООД подписа административен договор с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект: „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен - стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“.

Archive For The “Актуални програми” Category

Конкурс за предприемачески идеи за синя икономика „Бургас блус“

By |

Инициативата „Бургас блус“ подкрепя развитието на Синята икономика и намирането на устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми. В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. В случай, че са юридически лица, те трябва да бъдат стартиращи предприятия, регистрирани в Търговския регистър максимум до 3…

Read more »

Процедура „Мерки за предлагане на пазара“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

By |

С прилагането на мярката чрез процедура за подбор на проекти се цели: 1. осигуряване на възможност за навлизане на нови пазари, включително чрез търговски мисии, участия в изложения, двустранни срещи и др.; 2. провеждане на пазарни проучвания с цел разширяване на асортимента на производство и преработка, в зависимост от търсенето на определени продукти; 3. подобряване…

Read more »

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.010 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА”

By |

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.010 „МЕРКИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.010 „Мерки за предлагане на пазара”. С прилагането на мярката чрез процедура за подбор на проекти…

Read more »

BGCULTURE-2.001 – Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

By |

BGCULTURE-2.001 – Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

Процедурата цели да подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура, както и ангажираността на културните оператори. Поставен е фокус върху достъпа до култура в местни и регионални области чрез развитие на публики, чрез предприемачество в областта на културата и чрез подобрен достъп за етническите и културните малцинства до култура. Ще бъдат подкрепени проекти, които…

Read more »

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПРЕДОСТАВЯ НОВИ СРЕДСТВА ОТ 35.6 МЛН. ЛВ. ЗА СТАРТЪПИ

By |

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПРЕДОСТАВЯ НОВИ СРЕДСТВА ОТ 35.6 МЛН. ЛВ. ЗА СТАРТЪПИ

Фонд на фондовете избра мениджър за управлението на ФУНФ II, последния от трите Фонда за ускоряване и начално финансиране. Финансовият инструмент е подпомогнат със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. На база извършената оценка на предложенията на участниците, за посредник беше определен Обединение „Витоша Венчър Партнърс“. Партньори в него са…

Read more »

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

By |

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. и кани допустимите кандидати да подадат проектни предложения. Допустими…

Read more »

VIVACOM Регионален грант

By |

VIVACOM Регионален грант

VIVACOM Регионален грант подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездна финансова подкрепа (грант), за което могат да кандидатстват граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства на детски градини. Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Инициативата…

Read more »

ЕК ОДОБРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТРАЛА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРИЯ

By |

ЕК ОДОБРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТРАЛА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия одобри изграждането и експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци. Това е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран по ОП „Околна среда“ за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област. В първата фаза бяха…

Read more »

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

By |

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Целта на процедурата е да подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги в общността…

Read more »

Стартира работата на Националната рибарска мрежа

By |

Стартира работата на Националната рибарска мрежа

От м. ноември 2019 г. стартира работата на Националната рибарска мрежа (НРМ) на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Мрежата има за цел осигуряване на представителност на МИРГ и населението на рибарските области, изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и…

Read more »