Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993 е публикуван за обществено обсъждане проект на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) ще допринесе за ускорено икономическо развитие на България чрез инвестиции в развитието  на научните изследвания, научната инфраструктура,  иновациите и интелигентната индустрия, и бързото навлизане на цифровите технологии  в икономиката и обществото.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е ориентирана към постигане на целите на европейската Зелена сделка и Цел на политиката 1 на ЕС „По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход“.

Общият размер на предвиденото финансиране възлиза на 1 095 010 854 евро, като планираният принос от ЕС е в размер на 885 510 001 евро, а националното съфинансиране е 209 500 853 евро.

Интервенциите по ПНИИДИТ са обединени в 2 приоритети и приоритет за техническа помощ, както следва:

  • Приоритет 1: Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема.

Водещата цел на действията в първия приоритет на програмата е засилването на приноса на научните изследвания и иновациите към по-високото икономическо и обществено развитие на страната. Фокусът на действията е върху укрепване на административния и научния капацитет на научните организации и висшите училища; засилване на сътрудничеството на научноизследователските организации и висши училища с бизнеса и индустрията; повишаване на ориентираността към пазарното търсене; скъсяване на пътя от научните изследвания до иновациите; внедряване и трансфер на технологии и знания, заедно с тяхната пазарна реализация и създаване на условия за интернационализация и увеличаване на дела на заетите в НИРД в публичния и частния сектор и създаване и споделяне на данни за целите на научни изследвания и внедряване на иновации.

Действията по този приоритет са групирани в четири приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации;

Приоритетно направление 2: Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС;

Приоритетно направление 3: Трансфер на технологии и знания;

Приоритетно направление 4: Интернационализация на иновациите в България и осигуряване на синергия с програми Хоризонт Европа и Дигитална Европа.

  • Приоритет 2:Цифрова трансформация на публичния сектор.

При планираните групи дейности по този приоритет ще бъдат взети предвид потенциалът и нуждите за научноизследователската и иновационната дейност, напр. свързани с големи данни, отворен достъп, киберсигурност и т.н. С цел подобряване на взаимовръзките с вече финансирани проекти, включително със създадените по ОПНОИР ЦВП и ЦК, някои от които са специализирани в областта на ИТ и големите данни, при определяне на условията за изпълнение на определени интервенции в Приоритет 2 ще бъдат използвани, както изградената научноизследователска инфраструктура (вкл. в областта на данните, изкуствения интелект, суперкомпютърните и квантовите технологии), така и резултатите от изпълнението на научните програми и създадения научен потенциал в центровете.

Действията по приоритет 2 са групирани в две приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Данните като ключов капитал на обществото;

Приоритетно направление 2: Киберсигурност.

  • Приоритет за техническа помощ

Подкрепата в рамките на оста за техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за:

– Повишаване на капацитета на Управляващия орган и междинните звена, свързан с планирането, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ПНИИДИТ;

– Укрепване на административния капацитет на бенефициентите и потенциалните бенефициенти по ПНИИДИТ;

– Дейности за осигуряване на публичност и комуникация на ПНИИДИТ 2021-2027 г.

Коментари по проекта на ПНИИДИТ могат да бъдат изпращани дo 26.8.2022 г. както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща:  pridst@mig.gov.bg