HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на проекти за разработване и тестване на иновативни решения свързани с изменението на климата

Отворена е нова схема за проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Програма HORIZON EUROPE: Тестване и демонстриране на преобразуващи решения за устойчивост на климата чрез интегриране на природно базирани решения в системната трансформация, с код HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06.

 

Предложенията следва да включват разработване и тестване на иновативни решения, съчетаващи технологични и социални иновации, водещи до повишаване на устойчивостта и способността за адаптиране към изменението на климата в засегнатите региони и общности чрез базирани природни решения.

Целта на схемата е да мобилизира най-малко 150 региона в тестване на решенията, които са най-необходими на местно ниво за изграждане на устойчивост на климата.

Съгласно изискванията, ще се насърчава сътрудничеството за разработване и тестване на ефективни решения между региони/общности, изправени пред различни климатични предизвикателства. За тази цел предложенията трябва да включват най-малко 5 региона/общности, които да си сътрудничат за справяне с общото изменение на климата, свързано с идентифицираните предизвикателства, създаване на общо място за тестване и внедряване на най-подходящите решения, както и за обмен на най-добри практики. Тези минимум 5 региона трябва да се намират в най-малко 3 различни държави-членки на ЕС или асоциирани държави с Хоризонт Европа, като поне 1 от предложените демонстрации се провежда в регион, обхванат от Кохезионната програма на ЕС.

Финансовият ресурс по схемата е в размер на 88 315 382 €, a крайният срок за подаване на предложенията е 27.09.2022 г.

Запознайте се с цялата информация за отворената процедура и критериите за допустимост тук.