Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред ЕК

На 30 юни Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред Европейската комисия за одобрение https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2022/interreg-vi-b-next-black-sea-basin-programme-submitted-to-the-european-commission-for-approval. В Програмата участват 8 държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна, като от българска страна допустими за подпомагане са Североизточен и Югоизточен региони.

Предвижда се общият и бюджет да е 72.3 млн. евро, с който ще се подкрепят проекти за сътрудничество в рамките на два приоритета.

По Приоритет 1 „Син и умен регион“, ще се финансират мерки в 3 области:

 1. Използване на иновативни технологични разработки, включително подобряване и прилагане на технологии за изкуствен интелект, в подкрепа на синята икономика:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Разработване и внедряване на автономни морски изследователски платформи (безпилотни надводни превозни средства, водни дронове, дистанционно управлявани превозни средства и т.н.) с изкуствен интелект;
 • Създаване или поддържане на устойчиви транснационални мрежови структури и платформи за споделяне на обмен на добри практики и знания по отношение на използването на иновативни технологични разработки;
 • Принос към разработването и прилагането на съвместни решения за развитие на интелигентни изследователски центрове, интелигентни села и интелигентни градове;
 • Изграждане на капацитет за разработване, предоставяне и разпространение на съвременни технологии, включително съвременни цифрови технологии, в подкрепа на синята икономика;
 • Съвместни решения за подобряване на вече разработените инструменти/платформи/бази данни по предишни проекти, с подкрепата на съвременни технологии.
 1. Развитие на изследвания за интегрирано крайбрежно и морско управление, включително взаимодействие между наземните и морските дейности и тяхното въздействие върху крайбрежните зони:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Подобряване на връзките между регионите на Черноморския басейн по отношение на изследванията за интегрирано крайбрежно и морско управление;
 • Подпомагане на разработването на нови или пилотни действия за прилагане на съществуващи техники, методи и др. за интегрирано крайбрежно и морско управление.
 1. Използване на иновативни технологии за устойчив риболов и екологична аквакултура:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Съвместни ИТ решения за мониторинг на дребномащабния риболов;
 • Създаване на уеб-портал за предоставяне на информация за устойчиви иновации и технологии в аквакултурата и риболова.

Планираният финансов ресурс по този Приоритет е почти 20 млн. евро евродял.

По Приоритет  2 „Чист и зелен регион“ ще се финансират дейности в обхвата на 2 специфични цели.

По целта за насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия, се планират дейности в 5 области:

 1. Насърчаване на иновациите за подобрени инструменти за интелигентно наблюдение, мониторинг и точно прогнозиране на околната среда:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Създаване на фокусни точки, съвместни процедури и инструменти за регистриране и предаване на хармонизирани регионални данни за околната среда в Черноморския басейн;
 • Разработване на нови и/или подобряване и/или хармонизиране на съществуващите общи системи за събиране на данни, мониторинг и моделиране по отношение на прогнозирането на околната среда в Черноморския басейн, надграждайки съществуващите знания;
 • Съвместно разработване на иновативни инструменти, оперативно съвместими бази данни, относно прогнозирането на околната среда.
 1. Мерки за предотвратяване и смекчаване на въздействието от изменението на климата върху Черноморския регион, включително върху качеството и количеството на водата:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Споделяне на опит и тестване в района на Черноморския басейн на добри практики решения за адаптиране към климата, прилагани на ниво ЕС;
 • Съвместни пилотни действия за повишаване на осведомеността и информацията на местните и регионалните политици, относно последиците от изменението на климата, за да се насърчи по-доброто разбиране и интегрирането на рисковете, свързани с изменението на климата, в разработването и изпълнението на политиката;
 • Съвместни пилотни действия за повишаване на капацитета на местните и/или регионалните власти за налагане и прилагане на съответното законодателство с оглед предотвратяване и своевременно смекчаване на евентуални отрицателни въздействия върху качеството на водата в региона;
 • Съвместни пилотни действия за интегриране на аспектите на изменението на климата в стратегии за управление на водите на местно, регионално и транснационално ниво (като се имат предвид например качеството на водата, наводненията, управлението на дъждовната вода и задържането на вода, възможностите за повторно използване на водата, недостигът на вода, снабдяването с питейна вода, включително интелигентно ценообразуване на водата и др.).
 1. Справяне с опасностите за околната среда: брегова ерозия, свлачища, покачване на морското равнище, екстремни събития, неместни видове (NIS), инвазивни чужди видове (IAS), наводнения и засушавания, във връзка с изменението на климата.

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Съвместни пилотни проекти (включително дребномащабна зелена инфраструктура и базирани на природата решения), насочени към бреговата ерозия, наводненията, сушите, горските пожари, свлачищата;
 • Разработване на съвместни решения и пилотни действия за различни видове рискове за околната среда в засегнатите и изложените на опасност региони в района на Черно море.
 1. Разработване и усъвършенстване на механизми за мониторинг и ранно предупреждение за природни и/или причинени от човека бедствия:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Дребномащабни инвестиции в мобилни устройства за мониторинг на качеството на водата в близост до идентифицирани горещи точки, с цел ранно предупреждение и незабавни коригиращи действия;
 • Разработване на съвместни иновативни приложения за широката общественост за ранно предупреждение относно природни и/или причинени от човека бедствия;
 • Съвместни пилотни действия за подобряване на координацията между съответните трансгранични заинтересовани страни за управление на природни и/или причинени от човека бедствия (напр. чрез хармонизиране и споделяне на данни, системи за прогнозиране и ранно предупреждение, моделиране, устойчивост на климата).
 1. Разработване и изпълнение на действия за зелено възстановяване, допринасящи за адаптирането към изменението на климата в района на Черноморския басейн, основаващи се на поуки и добри практики:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Съвместни пилотни действия, насочени към обезлесяването, като засаждане на дървета;
 • Съвместни пилотни действия за възстановяване на зелените площи в градските и крайбрежните зони, за да се отговори на изменението на климата;
 • Действия за включване на екологичното възстановяване в дългосрочни стратегии на местното и регионалното самоуправление;
 • Съвместни пилотни действия по отношение на регенеративното земеделие и пермакултурата за справяне с изменението на климата.

Планираният финансов ресурс по тази цел е 19.7 млн. евро – евродял.

По целта за подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, са планирани дейности в 4 основни области.

 1. Защита и насърчаване на биоразнообразието и природното наследство.

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Разработване на съвместни ИТ инструменти (напр. цифрови карти) за насърчаване на екосистемите, допринасяне за тяхното развитие и защита;
 • Разработване и прилагане на съвместни пилотни действия за опазване на биоразнообразието и природното наследство;
 • Укрепване на капацитета за опазване, опазване на биоразнообразието и възстановяване на съществуващи екосистеми;
 • Съвместни изследвания в защитени морски зони и подкрепа за дефиниране и обозначаване на нови защитени морски зони.
 1. Действия по опазване на околната среда на всички образователни нива.

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Съвместни кампании за повишаване на осведомеността на всички образователни нива за опазване на езерата, реките и моретата от микропластмаси;
 • Действия, насочени към укрепване на капацитета на местната/регионалната администрация за съвместно обучение на гражданите и повишаване на осведомеността за природосъобразно поведение;
 • Съвместни действия за повишаване на осведомеността относно биоразнообразието и опазването на околната среда, насочени към младите хора.
 1. Инвестиране в зелена инфраструктура за смекчаване на замърсяването на въздуха, водата, шума, почвата и деградацията:

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Дребномащабни инвестиции в зелена инфраструктура (напр. зелени улици, зелени покриви, пропускливи/порести настилки, градски гори, естествено охлаждане на сгради, екосистемни коридори и др.);
 • Осъществяване на съвместни пилотни действия, с цел създаване на крайбрежния зелен пояс на Черно море.
 1. Действия за намаляване на замърсителите, както и намаляване, събиране и рециклиране на морски и речни отпадъци.

Примерни дейности (неизчерпателен списък):

 • Дребномащабни инфраструктури (като естествени биофилтри) за борба със замърсяването на водата и почвата;
 • Иновативни технически решения за възстановяване на деградирали екосистеми (напр. реки, ландшафти с голямо разнообразие, гори);

Планираният финансов ресурс по тази цел е 19.7 млн. евро.

Целеви групи и по 2-та приоритета на Програмата, са:

 • Национални, регионални или местни публични власти;
 • Висши учебни и изследователски институции;
 • Училища/центрове за обучение;
 • Национални, регионални или местни агенции за развитие;
 • НПО и сдружения на граждани;
 • Организация за подпомагане на бизнеса, включително търговски камари, мрежи и клъстери;
 • Обществеността / гражданите;
 • Други обществени организации.

Очаква се Програмата да бъде официално одобрена от Европейската комисия преди края на 2022 г., а първата покана за набиране на проекти по нея да се обяви през първото тримесечие на 2023 г.