Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 с одобрение от ЕК

На 8 юли Европейската комисия одобри проекта на Програма Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. :https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/our-programme-has-been-approved.

Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2021-2027 е наследник на аналогичната от програмен период 2014-2020 и обхваща всички 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария: https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-07/Interreg-Europe_2021-2027_CP-version_final.pdf . Целта и е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите по цел инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на обмена на опит и прилагане на иновативни подходи в регионалната политика. Тя финансира дейности за повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за по-ефективни политики за регионално развитие.

Допустими за подпомагане са и мерки за изпълнение на политиките на ЕС – за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството.

Програма Интеррег Европа 2021-2027 има една приоритетна ос – за укрепване на институционалния капацитет за по-ефективни политики за регионално развитие. По нея се подкрепят проекти за междурегионално сътрудничество между участниците в регионалната политика.

Предвижда се проектите да имат две фази:

  • Основна фаза, която продължава максимум 3 години и е посветена на подобряване на политиките, чрез изследвания и обучения за обмен на опит, изграждане на капацитет, трансфер на добри практики и иновативни подходи;
  • Последваща фаза – последната година от проектите, посветена на наблюдение на първите ефекти от подобренията на политиката и постигнати допълнителни такива.

Програма Интеррег Европа 2021-2027 подкрепя и платформа за обучение по политики, която ще позволи на участниците в регионалната политика от цяла Европа, да се възползват от съответния опит и практика, когато е необходимо, за да укрепят своя институционален капацитет с оглед подобряване на техните политики за регионално развитие, включително програми за инвестиции в работни места и растеж. Услугите, предлагани от платформата се основават на натрупания опит в периода 2014-2020 г. и се състоят в:

  • Експертна подкрепа за изучаване на политики (напр. бюро за помощ по политиките, партньорски проверки);
  • База данни с добри практики;
  • Общност от връстници – възможности за работа в мрежа между участниците в регионалната политика;
  • Център за знания – достъп до знания за конкретни области на политиката (напр. кратки доклади за политики, уебинари, доклади, други платформи).

Услугите на платформата ще са достъпни и за хора с увреждания.

С проекти за финансиране могат да участват публични и публично-правни национални, регионални и местни власти, както и други структури, отговарящи за определянето и изпълненеието на политиките за регионално развитие. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициенти при определени условия. Малките и средни предприятия също са важна целева група и могат да получат подпомагане, като се насърчават да  участват в дейностите за обмен на опит, въпреки че не могат да получат пряко финансиране от програмата.

Бюджетът  на Програмата, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие е 474.4 млн. евро.

Функциите на Национален орган по отношение на Програмата изпълнява Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Първата покана за набиране на проекти по Програмата приключи. 132 са  депозираните проектни идеи, като се очаква оценката им да се финализира до края на годината.

Източник: НСОРБ.