Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

Обществено обсъждане на промени в Закона за обществените поръчки

В портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки се предлагат промени, част от които са свързани с европейското законодателство в областта, а други имат за цел преодоляване на констатирани проблеми в практиката.

  • Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените поръчки, като определя обектите на поръчки, за които възложителите следва да прилагат изискванията за чисти превозни средства.
  • Предлага се отмяна на три от изключенията от приложното поле на закона, които са в неъответствие с Директива 2014/24/ЕС. Първото касае договори, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница. Второто се отнася до закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Третото изключение е свързано с възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти, за които към момента се прилага Закона за горите.
  • Уеднаквява се подходът при определяне статута на публичните и частните лечебни заведения като възложители на обществени поръчки.

По-съществените промени за преодоляване на констатирани проблеми в практиката са в следните насоки:

  • Във връзка със случаи на неправилно прилагане на т.нар. вътрешно „in house“ възлагане и сключване на договори със свързано предприятие, изрично се уточнява, че юридическото лице – изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица. Предложена е санкция за нарушаване на забраната, както и публичност на сключените на тези основания договори, анексите към тях и извършените плащания.
  • С оглед осигуряване на по-голяма конкуренция се въвежда забрана за отстраняване на кандидати и участници за формални несъответствия.
  • При част от основанията за провеждане на процедура на договаряне без обявление се ограничава възможността възложителят да покани само един стопански субект.
  • Ограничава се използването на застраховката като вид гаранция само до случаите, при които размерът на определената гаранция не надвишава 500 000 лв.
  • Със законопроекта се предлага разширяване обхвата на външния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, като се предвижда задължителна проверка на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв.
  • С цел повишаване прозрачността във възлагателния процес, е предложена нова форма на осъществяване на контрол чрез участие на наблюдатели при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над европейските прагове.
  • С цел допълнителна увереност на възложителя за законосъобразност на провежданата процедура се предлага звената за вътрешен одит в организациите да дават одиторско мнение при по-значимите обществени поръчки.

С прецизирането на нормативната рамка ще се постигне съответствие на закона с изискванията на европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Същевременно ще се улесни прилагането на закона от субектите на възлагателния процес и ще се спомогне за установяване на правилна и непротиворечива практика, се казва още в информацията, публикувана на портала за обществени консултации.

9 юли 2022 г. е крайният срок, в който могат да се изпращат коментари и становища по проекта за изменение и допълнение на ЗОП на ел. адрес: natfund@minfin.bg или чрез Портала за обществени консултации на МС: www.strategy.bg

С пакета от документи за обществено обсъждане може да се запознаете ТУК.