Обнародвано е ПМС-то за предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост

В брой 43 от 10.06.2022 г. на Държавен вестник е обнародвано ПМС № 114/ 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, който финансирана Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  С Постановлението се определят:

  • детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, за изпълнение на инвестиции, чието управление и контрол се осъществява от структура за наблюдение и докладване въз основа на сключено със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите оперативно споразумение;
  • съставът на комисията за оценка на инвестициите при процедура чрез подбор и процедура чрез директно предоставяне на средства, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
  • условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;
  • правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от Механизма.

Кандидатите за средства от Механизма подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в информационната система за Механизма в съответствие с условията, утвърдени от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.

За всяка процедура за предоставяне на средства чрез подбор ръководителят на структурата за наблюдение и докладване утвърждава насоки, определящи:

  1. условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма;
  2. условията за изпълнение на одобрените инвестиции.

В областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството се съгласуват с министъра на земеделието. Съгласуването се осъществява в съответствие със Закона за държавните помощи.

При процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции се извършва:

  1. оценяване на всяко предложение, подадено в определения срок, което включва:

а) оценка на административното съответствие и допустимостта;

б) техническа и финансова оценка;

  1. класиране на предложенията, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата в низходящ ред;
  2. определяне на предложения, за които се предоставят средства от Механизма.

Срокът на приемане не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – от 90 дни.

Тук може да се запознаете по-подробно с Постановлението: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=163568A8491F1198745620D6DC4B2AF0?idMat=173992