Нова функционалност на ИСУН

От 01.04.2022 г. е налична нова функционалност на ИСУН 2020, като за бенефициентите е активирана възможността за подготовка и изпращане на електронно искане за изменение/ промяна на договора за предоставяне на БФП http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1037

Чрез новата услуга всички бенефициенти могат да инициират исканите промени като създадат сами нова версия на своя договор, директно в модула за електронно отчитане, на база на актуалната му версия и да я изпратят към Управляващия орган/Програмния оператор, който от своя страна ще получи нотификация за това събитие, за да започне работа по исканите промени. Ако се установи непълнота на данните, УО има възможност да върне структурираното искане до бенефициента и той може да нанесе необходимите корекции директно в него и отново да го изпрати.

Повече информация за тази нова функционалност може да откриете в актуализираното ръководство за отчитане на проекти, публикувано  тук: https://files2020.government.bg/11663ac3-e035-451d-890a-df4af773683c?access_token=25iMnClsjJ_wNyU1CxH6nIbWqoP7sp4H907qzU36eJ4HI0WNENjzJ8wvdKez169m2ujtjDbNwmT8Ox6yAX_FNxi0TGuH92fZwuCPpjY8lOLf_gYt_TnS7kI1zoAt6MtbVaxNXmEjW_eIQe8XW4qLgFCaW78E0y3t6sunW77eFYKLPzByiSeyyuA9JDRjnzmw0K4i_TSvEtZZ6lnGE84Fb4pWL33tv-_7qBeWvowKmYJ__dS6zcoXY2yVHHvgb46mSreVGLo4ewPhTI3Bgkj18udle7dKjO52O-u26NEJThw.

Новата услуга ще автоматизира и оптимизира процеса, ще намали техническите грешки и ще спомогне за допълнителното намаляване на административната тежест.