Обществено обсъждане на проект на Постановление на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели по Плана за възстановяване и устойчивост

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6698  е публикуван за обществено обсъждане проект  на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), т.е.  по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

С Постановлението се определят: правилата за предоставяне на крайните получатели на средства от МВУ; съставът на комисията за оценка на инвестиции, както и правилата за работата й; условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели и изменението му; правилата за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от Механизма. Включените в проекта на нормативния акт разпоредби в голяма степен, са идентични с установените по предоставянето на подкрепа по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020.

Предвижда се средствата от МВУ да се предоставят с договор, въз основа на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция, чрез: подбор на предложения и при директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции посочени в ПВУ.

Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция, чрез формуляр за кандидатстване в информационна система на Механизма, в съответствие с предварителни условия. Проект на тези условия се публикуват, за обществено обсъждане, в срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица.

От достъп до средствата по ПВУ се ограничават участници неотговарящи на разпоредби заложени в Законите за обществените поръчки и за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

При процедура чрез подбор на предложения, всяко получено в определения срок подлежи на оценка на административното съответствие и допустимостта и последваща техническа и финансова оценка. Преминалите определен праг предложения се класират и от тях се определят подлежащите на финансиране от МВУ. Предвижда се и възможност за обжалване на резултатите от оценките.

Сроковете за кандидатстване по ПВУ са 60 дни или 90 дни за инфраструктурни проекти, като същите могат да се редуцират и на 30 дни. След изтичането на срока за кандидатстване, в 7 дневен такъв се назначава оценителна комисия, която следва да приключи дейността си до 3 месеца при процедура по подбор на предложения и до 1 месец при директно предоставяне на средства.

След приключването на оценката, кандидатите с класирани предложения разполагат с 14 дни за предоставяне на изискуеми документи, след които започва да тече 7 дневен срок за издаване на решение за предоставяне на средства. В срок от 15 работни дни от влизането в сила на решението за предоставянето на средства се  сключва и договор за финансиране. Договорът може да се изменя или допълва, както и прекратява едностранно.

До 14 дни от датата на сключване на договора за предоставяне на средства от Механизма, структурата за наблюдение и докладване организира информационна среща с крайните получатели и публикува Ръководство за изпълнение на инвестициите.

Мотивирани коментари и бележки могат да се изпращат до 21 април т. г. чрез посочената по-горе ел. страница.