НАБИРАТ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА“

BGCULTURE-3.001 – ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“

Резултат 3 цели да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите. Резултатът ще се стреми да увеличи достъпа до изкуства и култура от етнически и културни малцинства, както и да засили тяхната ангажираност чрез културни и образователни събития, изложби и документиране на културната история с фокус върху ромската култура и достъп до нея.