ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Е ОТВОРЕНА ЗА КОМЕНТАРИ ДО 12 АВГУСТ 2021 Г.

До август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХ) Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика и от Агенцията за социално подпомагане като Управляващ орган на ПХ 2021 – 2027. Проектът е достъпен на правителствения портал за обществени консултации www.strategy.bg, единния информационен портал www.eufunds.bg и сайта на Агенция за социално подпомагане www .asp.government.bg.
Подкрепата по Програмата за храни и основно материално подпомагане е насочена към най-уязвимите групи в обществото. Според разчетите подкрепа през новия програмен период ще получат над 600 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация. Пакети с хигиенни материали, най-необходимите продукти за новородени и ваучери за детска кухня за деца до 3 години ще допълнят предоставяната досега помощ от хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд. Подпомогнатите лица ще получават и съпътстваща подкрепа, съобразена с индивидуалните им нужди, чиято цел е трайно преодоляване на социалната изолация и бедността.
Писмени предложения и становища по проекта на ПХ 2021 – 2027 могат да се изпращат на имейл: a.angelova@asp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.