ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.021 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Съобщение за обществено обсъждане до 14.06.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” (Проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021)

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 14.06.2021 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Насоките са публикувани на Единния информационен портал.