УО НА ОПНОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики-2“.

Финансовият ресурс по процедурата е в размер на 10 553 013,81 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

Процедурата е насочена към повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
  2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Краен срок за представяне на проектното предложение, подписано с Квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 17:30 часа на 12.07.2021 г.