СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА В ДЕЙНОСТИ АЛТЕРНАТИВНИ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ В ДРУГИ СЕКТОРИ НА МОРСКАТА ИКОНОМИКА

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) обяви процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.070-МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.

Чрез Mярка 2 “Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места” се цели:

  • Разкриване и запазване на работни места;
  • Да се създаде алтернативна на сектор „Рибарство“ заетост за населението в региона;
  • Диверсификация на дейности извън риболовния сектор;
  • Да се подобрят инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм на територията на РО като основна възможност за алтернативна заетост извън сектор „Рибарство“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 479 575.78 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава:

  • за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 390 000 лева;
  • за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ: 40 000 лева;
  • за проекти в частен интерес: 100 000 лева.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите- https://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен-  http://flag-bda.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 02 февруари, 2021 г.