АКТУАЛИЗИРАНИ СА МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ОПРР 2014- 2020 Г.

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП „Региони в растеж“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 – част I и II и пакетът документи, свързани с изпълнение на договорите за предоставяне на БФП.

Актуализацията е свързана с промяна на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 (НУИОПРР), версия 11, м. октомври 2020 г.

Актуализираните документи могат да бъдат намерени в меню „Изпълнение на договори“, под-меню „Указания за изпълнение на договори“ на сайта на ОПРР 2014-2020 г. на www.bgregio.eu