ПРОЕКТЪТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г. НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Е ПУБЛИКУВАН ЗА ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2021 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПНОИР за 2021 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg , не по-късно от 21 октомври 2020 г.

ИГРП на ОПНОИР е публикуван на Единния информационен портал на следния адрес: ttps://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/5783