ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 Г.

Оперативна програма „Добро управление“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 21.10.2020 г., на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg

Проектът на ИГРП за 2021 г. на ОПДУ може да бъде намерен на Единния информационне портал на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/5778