УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП „Региони в растеж“

На 14 септември 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) подписаха споразумение за изменение № 2 към Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено кредитиране по ОПРР 2014-2020.

С изменението се предоставя възможност за отпускане на кредити за оборотни средства от финансовите посредници – Фондове за градско развитие на частни инвеститори / предприятия / икономически оператори за реализацията на проекти, свързани с направленията градски транспорт, зони с потенциал за икономическо развитие (индустриални зони), както и за проекти за културна и спортна инфраструктура.

Въвежда се също намаляване на изискванията за собствено участие и обезпечение по проектите както за посочените групи, така и за крайни получатели публични органи.

Чрез гаранция, покрита със средства от ОПРР 2014-2020, се дава възможност да бъдат финансирани и проекти изцяло със средства, привлечени от Фондовете за градско развитие, като по този начин се осигурява увеличение на наличния ресурс за инвестиции и подобрена достъпност на ресурса за крайните получатели.

Облекчените условия ще бъдат прилагани в срок до 31 декември 2021 г. или 9 месеца след датата на прекратяване на извънредното положение / извънредна епидемична обстановка в България. След изтичане на посочения срок, действието на указаните изменения ще бъде преустановено.