СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА МСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България, кани желаещите да кандидатстват по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“ по проект с № BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цел на схемата

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), чрез пилотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП, от където следват и двете й специфични цели:

  • Улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии чрез предоставяне на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ, посредством ваучерната схема, което ще доведе до подобряване използването на информационните и комуникационни технологии от страна на МСП. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им и повишаване конкурентоспособността им;
  • Определяне на максимално прозрачни условия за участие във ваучерната схема и предоставяне на равни възможности за МСП, функциониращи в различните групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., като високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги чрез специално разработена методика за класиране на получените проектни предложения по ваучерната схема. Специфичната цел е насочена към подкрепа на разнородни МСП и съответно подкрепа на трансфера на ИКТ услуги към тях, в съответствие с приоритетните сектори и икономически дейности, определени в НСНМСП 2014-2020 г.

Бюджет на схемата

Безвъзмездна финансова помощ –  9 180 000,00 лв.

Очаквани Резултати

Очакваният резултат е минимум 450 предприятия да получат ваучери за ИКТ услуги, от доставчици включени в Списъка на доброволно участващите доставчици, доказали капацитета си да извършват услуги за въвеждане и използване на ИКТ.

Срокове

Срок за подаване на проектни предложения – 1 месец (от 10:30 часа на 31.08.2020 г. до 16:30 часа на 30.09.2020 г.)

Срок на изпълнение на проекта на МСП – не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера.