ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2

Индикативна годишна работна програма 2017 г. по ОП „Региони в растеж“

В изпълнение на чл. 31 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 от  4 август 2020 г. на Министерския съвет Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие и кани за участие в избора представители на малки предприятия/микропредприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия, както и на големи предприятия.

Избраните представители на икономическия сектор ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всички заинтересовани представители на посочените групи предприятия могат да подадат писмено заявление за участие в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2:

  • Северозападен регион за планиране: г-жа Боряна Войчева – Ненкова, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ 69А, етаж 4.
  • Северен централен регион за планиране: г-жа Тамара Кулева, гр. Русе, пл. „Свобода“ 6, етаж 6.
  • Североизточен регион за планиране: г-жа Антонина Дончева, гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ 3, Етаж 4.
  • Югозападен регион за планиране: г-жа Джени Узунова, София, Геопланпроект, бул. „Цар Борис III“ 215, етаж 8.
  • Югоизточен регион за планиране: г-н Николай Николов, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ 120, етаж 5.
  • Южен централен регион за планиране: г-н Юлиян Моллов, гр. Пловдив, ул. „Богомил“ 31, етаж 4.

Представителите на икономическия сектор от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на регионалния съвет за развитие.

Повече информация е публикувана на Единния информационен портал на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/5451