ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮЛНЦ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Във връзка с процеса на програмиране за програмен период 2021 – 2027 г. с Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) се създава тематична работна група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Поименният състав на работната група се определя със заповед на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на тематичната работна група, са поканени да представят заявление за участие.

Повече информация и образците на заявление за участие в процедурата и декларацията към него могат да бъдат намерени в Единния информационне портал на следния ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/node/5431

Заявленията за участие в процедурата и приложенията към тях се подават в срок до 04.09.2020 г. до г-н Мартин Дановски, председател на Управителния съвет на Фонд мениджър на финансови инструменти в България.