ПРОЕКТЪТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“ Е ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обществено обсъждане проект на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-2.016 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“ по приоритетна ос 2. „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР.

Проектът на документите е публикуван и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 50 000 000 лв. европейско и национално съфинансиране.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни в ИСУН 2020, в срок до 23,59 ч. на 30.07.2020 г. включително.