С финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд „Юнион Балкан“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

На 18.05.2020 г. стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0017 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се осъществява от „Юнион Балкан“ ЕООД – микропредприятие в сектор „Търговия на дребно с мебели и мебелен обков“, създадено в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, реализиран успешно от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0017 „Подкрепа за устойчив бизнес“ ще осигури достъп на „Юнион Балкан“ ЕООД до услуги в областта на бизнес управлението и съвременните информационните технологии, необходими за неговото устойчиво бизнес развитие. Общата цел на проекта е да осигури подкрепа за първоначалното укрепване и конкурентно оцеляване на „Юнион Балкан“ ЕООД и да създаде предпоставки за по-добро управление и успешно бизнес развитие.

В изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.054-0017 „Подкрепа за устойчив бизнес“ ще бъде разработена специализирана бизнес стратегия за фирмен растеж на „Юнион Балкан“ ЕООД, както и платформа за електронна търговия с мебели и мебелен обков.

Чрез целенасочената финансова подкрепа по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 се очаква „Юнион Балкан“ ЕООД да разшири продуктовото си портфолио, да навлезе на нови пазари и да привлече нови клиенти, което да допринесе за неговото устойчиво развитие и постигане на ръст в продажбите.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. – европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. – национално съфинансиране. Проект № BG05M9OP001-1.054-0017 „Подкрепа за устойчив бизнес“ се изпълнява на територията на област Добрич в периода 18.05.2020 г. – 18.09.2020 г.