„СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На 18.05.2020 г. „СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да подпомогне първоначалното укрепване на дейността на „СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД – микропредприятие, намиращо се в началната фаза на своето развитие, като осигури предпоставки за конкурентно оцеляване на пазара, по-добро бизнес управление и постигане на устойчиво бизнес развитие.

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на комплекс от дейности, свързани с осигуряване на достъп до индивидуални маркетинг услуги за конкретните продукти, с които предприятието търгува – сувенири и продукти за подарък, както и чрез предоставяне на достъп до услуги в областта на информационните технологии. Дейностите по проекта включват разработване на специализирана маркетингова стратегия и онлайн платформа за интернет търговия със сувенири и продукти за подарък, които да подпомогнат създаването на по-благоприятна среда за успешно и устойчиво бизнес развитие на „СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД.

Проектът се осъществява на територията на област Добрич в периода 18.05.2020 г. – 18.09.2020 г. Безвъзмездната финансова помощ по проект № BG05M9OP001-1.054-0014 „Подкрепа за устойчив бизнес“ е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. – европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. – национално съфинансиране.

„СИД ТРЕЙД ИМПЕКС“ ЕООД е микропредприятие, създадено в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, успешно реализиран от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.