„Алфа Маркет“ ЕООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0015 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

„Алфа Маркет“ ЕООД е стартиращо микропредприятие, създадено в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, реализиран от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
На 18.05.2020 г. „Алфа Маркет“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчив бизнес“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се изпълнява на територията на град Добрич и има за цел да подпомогне първоначалното укрепване на дейността на „Алфа Маркет“ ЕООД, да осигури по-добро управление и да създаде предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие на дружеството в бъдеще.
Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на дейности по предоставяне на достъп до услуги в областта на бизнес стратегиите и услуги в областта на информационните технологии. Първата дейност по проекта предвижда разработване на бизнес стратегия за навлизане и развитие на „АЛФА МАРКЕТ“ ЕООД на пазара на електронна търговия с електроуреди, електроника, машини и приспособления, домашни потреби и други стоки за бита, съобразена изцяло с индивидуалните характеристики и нужди на предприятието-кандидат. Втората дейност на проекта се състои в разработване на интегрирана софтуерна платформа за електронна търговия с електроуреди, електроника, машини и приспособления, домашни потреби и други стоки за бита и ръководство за употреба на платформата от администратор. Дейностите се изпълняват в периода 18.05.2020 г. до 18.09.2020 г.
Безвъзмездната финансова помощ по проект № BG05M9OP001-1.054-0015 „Подкрепа за устойчив бизнес“ е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. – европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. – национално съфинансиране.