„ДиРа Транс БГ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчив бизнес“

През месец май 2020 г. „ДиРа Транс БГ“ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0013 „Подкрепа за устойчив бизнес“. Проектът се изпълнява на територията на област Добрич в периода 18.05.2020 г. – 18.09.2020 г.

„ДиРа Транс БГ“ ЕООД е стартиращо микропредприятие за търговия на дребно с машини, съоръжения и оборудване, създаден в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството в район Североизточен – стимул за икономически растеж и създаване на заетост в области Шумен и Добрич“, реализиран успешно от „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД и финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В рамките на проект № BG05M9OP001-1.054-0013 „Подкрепа за устойчив бизнес“ ще бъде разработена специализирана бизнес стратегия за навлизане и устойчиво развитие на пазара на „ДиРа Транс БГ“ ЕООД и ще бъде създадена интегрирана софтуерна платформа за електронна търговия с машини, съоръжения и оборудване.

Планираните дейности по проекта ще гарантират създаването на по-благоприятна среда за успешно и устойчиво бизнес развитие на „ДиРа Транс БГ“ ЕООД – стартиращо предприятие, което към момента е в най-ранна фаза на развитие и поради това се намира в силно уязвима ситуация на пазара. Проектните дейности адресират основните нужди на препдриятието, свързани с необходимостта от стратегическо бизнес планиране за навлизане на нови пазарни сегменти, намиране на нови клиенти и осигуряване на ефективни нови канали за търговия, продажби и промоция на бизнеса, базирани на достиженията на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 4988.00 лв., от които 4 239.80 лв. – европейско финансиране от Европейския социален фонд и 748.20 лв. – национално съфинансиране.

Изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0013 „Подкрепа за устойчив бизнес“ се очаква да повиши шансовете за успешно бизнес развитие и конкурентно оцеляване на пазара на „ДиРа Транс БГ“ ЕООД, като осигури целенасочена подкрепа в периода на начално установяване и стабилизиране на стартиращото предприятие.