ПУБЛИКУВАНИ СА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.004 „СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,5 млн. лв., с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката (МОН).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 03 юни 2020 г. 

Процедурата е насочена към доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане за училищата към МОН, които са обект на подкрепа по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Инвестициите ще наддградят и подобрят условията за провeждане на учебните чаcове по физичeско възпитaние за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците, в т. ч. децата в риск. Чрез допълващите мерки свързани с финансиране на спортна инфраструктура в образователната система се цели подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата. Дейностите по процедурата включват доставка на спортно оборудване и обзавеждане за физкултурни салони и изграждане на тренировъчни системи в професионалните гимназии към МОН.