МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО И ИТСР ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

На основание влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.), Министерството на регионалното развитие и благоустройството своевременно приведе в съответствие с приетите промени Методическите указания за разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на регионално и общинско ниво за периода 2021-2027 г.

Актуализирани са следните два документа:

  • Методически  указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. – този документ замества утвърдените през 2019 г. Методически указания за разработване и прилагане на Общински планове за развитие и Интегрирани планове за градско и регионално развитие за периода 2021-2027 г.
  • Методически указания за изготвяне на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. – този документ замества утвърдените през 2019 г. Методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 по чл. 7в от Закона за регионалното развитие

Документите са утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и са публикувани на електронната страница на министерството в раздел „Регионално развитие“, подраздел „Стратегическо планиране“, част „Методически указания“, както и на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“.