Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци

Министерството на околната среда и водите обяви покана за нaбиране на проектни предложения по „„Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по  Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

Предвидените средства за финансиране по първата покана са 350 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 150 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.03.2020 г.