BGENVIRONMENT-2.002 – „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“

 

Целта на Малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи пилотни методи и технологии за пречистване на морските води.
Предвидените средства за финансиране по първата покана са 350 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 150 000 евро.
Поканата е насочена към следните заинтересовани страни: образователни, научни и изследователски институции или организации, предприятия от публичния и частния сектор, предимно МСП, НПО и широката общественост.

Краен срок: 28 февруари 2020 г. 17:00 ч.