Услуги

“Ес Пи Консулт БГ” ООД предоставя висококвалифицирани услуги в следните области:
 • Цялостно разработване на проекти, предпроектни проучвания, изготвяне на техническа/работна документация, финансово-икономически анализи, бизнес планове;
 • Предоставяне на конкретна обработена информация, идентифициране и дефиниране на възможности за кандидатстване по национални и външни програми, партниране, консултации по цялостния проектен цикъл;
 • Управление проектния цикъл на одобрени проекти, в т. ч. мониторинг, контрол и одит, съдействие при избор на партньори и подизпълнители;
 • Юридически и счетоводни услуги;
 • Провеждане на обучения, организиране на дискусионни кръгли маси и семинари съобразени с конкретните нужди на клиентите;
 • Изготвяне на документации по Закона за обществените поръчки, вкл. Технически спецификации;

 

По желание на клиента – частична помощ или пълен пакет от услуги по разработването и управлението на проекти по:
 • Оперативна програма „Региони в растеж“;
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;
 • Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“;
 • Оперативна програма „Околна среда“;
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
 • Програма за развитие на селските райони;
 • Програмата за морско дело и рибарство;
 • Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;
 • Оперативна програма „Добро управление“;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж;
 • Други различни донорски програми, в т. ч. на ЕС;
 • Инвестиционно проектиране;
 • Изготвяне на стратегически документи;
 • Обучения и др.;