Система за управление на качеството

„ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“, официално декларира своята политика по управление на качеството, която е разпространена, разбрана, прилагана и поддържана от всички служители във фирмата и е достъпна за обществеността.

  • „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД приема принципите и модела за управление, заложени в стандарти БДС EN ISO 9001:2008, която e внедрило във фирмата като своя интегрирана система за управление на качеството;
  • Това стратегическо решение определя цялостната дейност на дружеството в стремежа му да предлага висококачествени услуги, удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на клиентите;
  • В деловите си взаимоотношения „ЕС ПИ КОНСУЛТ” ООД спазва принципа за ролята на клиента като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия на дружеството и политика на пазара;
  • Внедряването на интегрирана система за управление в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД се възприема като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефективността на работата. Ключов фактор за постигането на тази цел е професионализмът и ангажираността на членовете от екипа на дружеството. Поддържането и повишаването на професионалната компетентност и умения на персонала е приоритетна задача за ръководството на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД;
  • Дейността на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД е съобразена с действащите закони и нормативни актове, валидни за дейността на дружеството.

За реализацията на политиката по управление на „ЕС ПИ КОНСУЛТ” ООД определя следните стратегически цели

  • Успешно развитие на дружеството в областта на

– УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛИНЕЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ДОНОРИ;

– ПОДГОТОВКА, УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ;

– ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

– ОБУЧЕНИЕ, ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ;

  • Оптимизиране на процесите – адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, постигано чрез непрекъснат анализ и оценка на информацията за изясняване промените в специфичните изисквания на клиенти и партньори;
  • Непрекъснато подобряване на предоставяните услуги чрез прилагане на натрупаните умения и практически опит от екипа на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД;
  • Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативното законодателство;
  • Ефективно поддържане на Интегрираната система за управление на качеството и изпълнение на дейности по нейното непрекъснато подобрение;

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

                                                                                                                       

Управител:  Д-Р ДИМИТРИНА КОСТОВА