За нас

“Ес Пи Консулт БГ” ООД

успешно работи във всички сектори и планови райони на страната от февруари 2009 г., утвърждавайки се на национално ниво с коректни и взаимноизгодни партньорски отношения. Фирмата активно взаимодейства с международни, държавни и местни институции, търговски дружества, неправителствени организации, земеделски кооперации, частни земеделски стопани и предлага цялостна гама от услуги за пълно удовлетворяване изискванията на своите клиенти и ефективно усвояване на средства от ЕС.

 

Клиенти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД

са общини, държавни и местни институции, Местни инициативни групи и търговски дружества, дислоцирани на територията на цялата страна. Дружеството успешно е реализирало и реализира проекти в над 30 общини, извършвало консултантски услуги, в т. ч. изготвяне на апликационни форми за получаване на безвъзмездна финансова помощ, заявления, бюджети, финансови-икономически анализи, анализ разходи – ползи, проектиране, обучения в страната и извън нея, изготвяло е междинни оценки, планове за развитие, концепции, анализи и др. стратегически документи. „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД предоставя и експертиза и техническа помощ при организация и управление на проекти от различно естество.

 

По-значими обекти,

по които в различни етапи при подготовката на проекта е взело участие дружеството са: „АМ „Калотина – София”, Лот 1: Западна дъга на Софийски околовръстен път”, АПИ, финансиран от ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.; “АМ „Калотина – София” Лот 2: Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540”, АПИ, финансиран от ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.; “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2007 – 2013 г.; “Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. на Столична община и множество други проектни предложения с обекти на интервенция – училища, детски градини, социални заведения, читалища, спортни зали, ВиК и т. н.

 

По-значими клиенти на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД

са били общините Бургас, Пловдив, Велико Търново, Столична община и др., НК „Железопътна инфраструктура“, Министерството на земеделието и храните, Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Дружеството е разработило проектно предложение и реализира Пилотен проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“, Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД на стойност: 177 767, 00 евро. Реализира и проект: „Осигуряване на достъп до заетост в „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД, способстваща за устойчиво развитие” чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

“ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД е сертифицирано със Система за управление на качеството – ISO 9001:2008.